Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Snowboardu - SITS.org.pl
Sekcje specjalne dla:
Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Snowboardu

Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Snowboardu jest podmiotem odpowiedzialnym za szkolenie kadr instruktorskich na terenie Polski.

Ogłoszenia - PRACANewsletter

Jeśli chcesz być na bieżąco co dzieje się w naszym serwisie, zapisz się do Newslettera


                


Reklama

Aktualności
Walne Zebranie Członków SITS

Zarząd Stowarzyszenia informuje o zwołaniu Walnego Zebrania Członków SITS zgodnie z treścią poniższej, podjętej w tym zakresie uchwały.

 

Uchwała Nr 3/2018

Zarządu Stowarzyszenia Instruktorów i Trenerów Snowboardu

z dnia 17 maja 2018 r.

 

w sprawie zwołania Walnego Zebrania Członków SITS

 

Na podstawie §23 ust. 1lit. „h” w zw. z §19 ust. 6 i §18 ust. 1 Statutu SITS postanawia się co następuje:

 

§ 1

  1. Zwołuje się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.
  2. Walne Zebranie odbędzie się w pawilonie P-4, na Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, al. I. Paderewskiego 35, 51-612 Wrocław.
  3. Pierwszy termin Walnego Zebrania wyznacza się na dzień 17.06.2018 godz. 11:00.
  4. Na wypadek gdyby w pierwszym terminie, o którym mowa w ust. 3 w Walnym Zebraniu Członków nie uczestniczyła co najmniej połowa liczby członków Stowarzyszenia, wyznacza się drugi termin Walnego Zebrania na dzień 17.06.2018 godz. 11:30.

 

§ 2

Porządek obrad obejmuje:

1)    otwarcie Walnego Zebrania Członków przez Prezesa Zarządu SITS,

2)    stwierdzenie prawidłowości zwołania Zebrania i jego zdolności do podejmowania uchwał,

3)    wybór w głosowaniu tajnym komisji skrutacyjnej,

4)    wybór w głosowaniu tajnym Przewodniczącego Walnego Zebrania i Protokolanta,

5)    przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad,

6)     podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu i przyjęcia jego tekstu jednolitego,

7)     podjęcie uchwały w sprawie pośmiertnego nadania dr Lechowi Powolnemu godności Honorowego Prezesa SITS,

8)    wolne głosy i wnioski,

9)    zamknięcie Walnego Zebrania Członków.

 

§ 3

Proponuje się wprowadzenie następujących zmian do Statutu:

 

§5 Statutu otrzymuje brzmienie:

 

Celem Stowarzyszenia jest działalność na rzecz propagowania rozwoju snowboardu w Polsce,  w szczególności poprzez wykonywanie zadań w zakresie:

1)        szkolenia kadry instruktorskiej i trenerskiej w zakresie snowboardu,

2)        skupiania instruktorów i trenerów snowboardu dla integracji środowiska,

3)        opracowywania materiałów dydaktycznych z zakresu snowboardu,

4)        kontaktów z zagranicznymi organizacjami snowboardowymi oraz organizacjami sportów zimowych,

5)        promowania snowboardu wśród dorosłych, młodzieży i dzieci,

6)        wspierania szkolenia sportowego oraz organizacji współzawodnictwa dla dzieci i młodzieży.

 

w §26 ust. 6 lit. e Statutu kwotę „30.000 zł” zastępuje się kwotą „300.000 zł”.

 

Walne Zgromadzenie może wprowadzić do Statutu także inne zmiany wymagane w związku z nowelizacją Prawa o Stowarzyszeniach.

 

§ 4

  1. Zarząd zawiadomi Członków Stowarzyszenia o terminie i proponowanym porządku obrad Walnego Zebrania Członków przynajmniej na miesiąc przed jego terminem.
  2. Zawiadomienie o Walnym Zebraniu Członków zostanie dokonane poprzez ogłoszenie zamieszczone na oficjalnej stronie internetowej prowadzonej przez Stowarzyszenie, tj. www.sits.org.pl.

 

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Copyright © 2010 SITS.
Wszelkie prawa zastrzeżone
Warunki korzystania Polityka prywatności SITS Design: Wojciech Kozłowski CMS: WB NET
Sponsorzy:

Lista sponsorów